Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

O školce

 

Cíl školy


Naším cílem je, aby se děti i dospělí v prostředí mateřské školy cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti do mateřské školy by měly přicházet rády, škola by měla být pro ně příjemným prostředím. Učitelky kolem sebe šíří atmosféru pohody, veselí a dobré nálady tak, aby ve škole byla klidná a příznivá atmosféra.
Škola se společně s rodinou snaží rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, schopného komunikovat a spolupracovat. Chceme podporovat odvahu a činorodost, zdravý vývoj a přiměřenou pohybovou aktivitu dítěte. Naší snahou je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Chceme rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání, zajišťovat jeho pocit bezpečí jistoty a klidu a při tom pěstovat v dítěti zdravé sebevědomí, sebejistotu a samostatnost.

          

 

                                                                                                

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: Šablony pro MŠ Jažlovická

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003012

Zahájení realizace projektu: 25.10.2016

Ukončení realizace projektu: 25.10.2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 534 376,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a  na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ .  Dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

 

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem šablony je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


Projekt ŠABLONY PRO MŠ JAŽLOVICKÁ je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Charakteristika školy

 

 

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1987. Nachází se na sídlišti Jižní Město, v blízkosti Milíčovského lesa, což umožňuje dětem každodenní vycházky do přírody. Je postavena jako čtyřtřídní mateřská škola panelového typu sestávající z patrové části a části přízemní. V roce 2008 byla budova městskou částí Praha 11 celkově zateplena a omítnuta, byla vyměněna okna a dveře v celém objektu mateřské školy. Od 1. ledna 1993 vystupuje mateřská škola jako samostatný právní subjekt.

Zřizovatelem je Městská část Praha 11. 

 

    šatna pro děti 

 

 

 

  třídy

 

  interaktivní tabule

 

 herna

 

  tělocvična 

 

  zahrada

 

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která byla v roce 2013 zrekonstruována. Byla nainstalována průlezka „Loď“, „Housenka“ a lanové centrum. Zahrada byla doplněna houpačkou „Hnízdo“, novým herním domečkem a pískoviště byla zajištěna plachtou proti znečistění a zároveň zastíněna plachtou proti slunečnímu záření. Bylo zrekonstruováno také mlhoviště, jeho povrch byl pokryt měkkým herním povrchem. Školní zahrada je zcela vyhovující pro pobyt dětí a plně uspokojí jejich potřebu pohybu. Přiměřeně vzrostlé stromy tvoří stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí v letních měsících. Na zahradě byl vybudován zahradní altán, který slouží k vzdělávacím činnostem a hrám dětí. Zahrada mateřské školy je postupně doplňována dalšími hracími prvky, nejnovější je průlezka letadlo, motivační lavičky - loď, auto, letadlo a v loňském školním roce byl vysázen vrbový tunel. Z detašovaného pracoviště byly převezeny další herní prvky - lanová pyramida a houpačky.

 

 

  

 

  

 

 

3BOX je zjednodušenou verzí interaktivní tabule. Přístroj je přenosný, dá se využívat jak na práci u stolečku, tak i na zemi či na promítání na stěnu. Je určem zejména pro mladší děti a proto bude využívám hlavně ve třídách Žluťásků a Žabiček.

3BOX umožňuje jedinečnou variabilitu interaktivní výuky.

Jako interaktivní koberec pomáhá při vzdělávání i těch nejmenších dětí nebo dětí se SVP. Jako interaktivní stůl pomáhá při přípravě dětí na ZŠ, rozvoji schopnosti spolupracovat nebo naopak soutěžit při výukových hrách. Jako interaktivní stěna umožní promítnout kulisy nebo doprovodný klip při vystoupeních dětí nebo při setkáních s rodiči.

 

 

 

 

Počet tříd: 4 (2 věkové smíšené, 2 pro předškoláky)

 

Počet zapsaných dětí: 112

 

Doplňková činnost: angličtina - Wattsenglish, keramika, atletika pro děti, tancujeme s radostí, 

Všechny zájmové aktivity budou zahájeny v říjnu 2016. Zápis do jednotlivých aktivit bude v druhé polovině září. http://www.msjazlovicka.cz/krouky/

 

Sledujte Nás také na Facebooku: https://www.facebook.com/MSJazlovicka

 

 

Školka je zařazena do projektu:  

Rodiče vítáni     

                                                     

Česko čte dětem 

                                                           

Šablony pro MŠ  

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media