Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Provoz školky

Provoz MŠ: 6:30 - 17:00
Ředitelka: Eva Zábrodská
Zástupkyně ředitelky: Ivana Pelcová

 

Učitelky:
V Jažlovické:
1. třída (ŽABIČKY) -           Ivana Linhartová, Marcela Koubková
2. třída (BERUŠKY) -         Simona Goldmannová, Zdenka Vitovská
3. třída (KYTIČKY) -           Eva Vlasáková, Eva Zábrodská, Petra Součková
4. třída (ŽLUŤÁSCI) -         Ivana Pelcová, Lucie Volfová
 

Provozní zaměstnanci:

V MŠ Jažlovická:

Školnice: Ivana Mikšátková
Uklízečka: Jitka Nováková
Vedoucí kuchařka: Blažena Hejcmanová
Kuchařka: Svatoslava Wolfová

Vedoucí školní jídelny: Ilona Knápková 

Prázdniny v roce 2018/2019

• Podzimní prázdniny: 29.10 a 30.10. pondělí a úterý
• Vánoční prázdniny: 22.12. 2018  – 2.1. 2019,  nástup 3.1.2019 čtvrtek
• Jarní prázdniny: 11.2. – 15.2. 2019
• Velikonoční prázdniny: 18.4. 2019

 


PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019

( od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 )

1. STRAVNÉ

V mateřské škole se dítěti podává přesnídávka, oběd a odpolední svačina.

- děti do 6 let výše stravného na 1 den .............. Kč 35,-- (měsíčně Kč 700,--)

- děti nad 6 let výše stravného na 1 den .............. Kč 39,-- (měsíčně Kč 780,--)

(tzn. děti, které v tomto školním roce dosáhnou 7 let – tzn. děti narozené před 31.8.2012)

 

Odhlašování dítěte:

V případě předem známé nepřítomnosti tuto skutečnost nahlaste paní.učitelce na příslušné třídě.

Pokud dítě nelze předem odhlásit, je možno ho odhlásit ještě ten den do 8.00 hodin,

- telefonicky na čísle 272 916 869 nebo

- e-mailem msjazlovickaomluvy@seznam.cz

Pokud dítě nelze z důvodu nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu

p r v n í d e n nemoci odebrat do vlastních nádob ve školní kuchyni v 11.30 hodin.

 

 

2. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

V letošním roce byla výše úplaty stanovena na Kč 740,-- za měsíc.

V posledním ročníku MŠ již děti školné NEPLATÍ.

Rovněž děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ.

 

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ lze uhradit:

- bezhotovostně – bankovním převodem na účet MŠ vedený u České spořitelny –

číslo 76 76 33 89 / 0800

Platbu stravného a školného zašlete nejpozději do 15. dne v měsíci.

Při bezhotovostní platbě uveďte prosím do poznámky JMÉNO DÍTĚTE a TŘÍDU, usnadníte tím identifikaci platby. Pokud to není možné, variabilní symbol k identifikaci platby si vyžádejte

u vedoucí ŠJ.

- hotově v kanceláři ŠJ – každou první středu v měsíci od 7.30 do 15.00 hodin

Přeplatky na stravném se vrací na účet plátce po skončení zúčtovacího období, které je k 31.12. a k 30.6.

V případě, že dítě pokračuje v docházce po skončení zúčtovacího období a jeho přeplatek je pod hranicí Kč 300,-- se tento přeplatek nevrací a zůstává na kontě strávníka do dalšího období.

V období letních prázdnin platí stravné a školné JEN děti přihlášené k této docházce.

 

Platba stravného a školného

se provádí jednou částkou ve výši Kč 1 440,--

v tom stravné Kč 700,--

úplata (školné) Kč 740,--

 

Děti v posledním ročníku – tzv. předškoláčci platí pouze stravné ve výši Kč 700,--

Děti s odkladem školní docházky platí zvýšenou sazbu stravného

ve výši Kč 780,--

 

 

Pro případné konzultace s rodiči je vedoucí jídelny přítomna v kanceláři u školní jídelny

vždy ve středu od 7.30 do 15.00 hodin.

 

Ilona Knápková - vedoucí školní jídelny    mobil: 721 885 995

 

 

Omluvy dětí:

Omluvu dítěte je možné emailem či telefonicky.

MŠ Jažlovická

  • - msjazlovickaomluvy@seznam.cz
  •  - tel: 272 91 68 69

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovní dny od 8:30 – 12:30 hodin

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nenadálou absenci dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně emailem, telefonicky, nebo osobně.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte ve vzdělání (rodinné důvody) je zákonný zástupce povinen oznámit nepřítomnost dítěte škole v časovém předstihu, škole předložit písemnou žádost o uvolnění dítěte.
Třídní učitelky zapisují nepřítomnosti dětí (nemoc dětí, plánované absence) do omluvného listu a rodiče je podepíší.
V případě neomluvené absence dítěte, je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V případě opakující se neomluvené absence bude tato skutečnost oznámena na OSPOD.

 

Žádost o uvolnění naleznete ve složce Dokumenty.

 

Příchod a odchod:
Příchod do MŠ 6:30 - 8:30 hod.

Odchod z MŠ po obědě 12:30 - 13:00 hod., odpoledne 14:45 - 17:00 hod.

 

Provoz jednotlivých tříd:

1. třída (ŽABIČKY) -         7:30 - 16:30 hod.
2. třída (BERUŠKY) -       6:30 - 17:00 hod.

3. třída (KYTIČKY) -         7:30 - 16:00 hod.

4. třída (ŽLUŤÁSCI) -       7:30 - 16:00 hod.

 

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod pouze po předchozí domluvě s třídní učitelkou.

 

Harmonogram dne v mateřské škole:

06.30- 07.30 příchod do mateřské školy, scházení dětí v jedné třídě, rozchod do kmenových tříd

Ranní blok

07.30– 09.00 individuální rozhovory, spontánní činnosti, volné a námětové hry dětí, tvořivá činnost, osobní hygiena, zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry

09.00– 09.30 dopolední svačina

Dopolední blok

09.30– 12.00 zájmové aktivity dětí, řízené skupinové a frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí podle TVP, pobyt venku

12.00– 13.00 oběd, hygiena , příprava na odpolední odpočinek

13.00– 14.30 odpolední odpočinek, klidové činnosti dětí, individuální činnosti

14.00– 15.00 odpolední svačina

Odpolední blok

15.00 – 17.00 odpolední zájmové činnosti dětí, nadstandartní zájmové aktivity, odchod dětí domů

 

Pravidla:

  • - rodiče jsou povinni předat dítě osobně v určené třídě zaměstnanci školy a osobně či pověřenou osobou si dítě převzít v odpoledních hodinách od zaměstnance školy.

 

  • - rodiče jsou zodpovědni za to, že dítě, které přichází do mateřské školy je zdrávo a nejeví známky onemocnění, a proto žádáme rodiče u jejichž dětí se projeví příznaky infekčního onemocnění, ale i např. výskyt vší, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili učitelkám či ředitelce v rámci preventivních hygienických opatření v kolektivu celé školy.

 

  • - všechny změny týkající se dětí (změna telefonního čísla, bydliště) rodiče neprodleně oznámí učitelce na své třídě, nejlépe písemnou formou

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media