Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Projekty


Projekt "S BAREVNÝMI BALONKY OKOLO SVĚTA" v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

Zahraniční stáže pedagogů

  1. Slovensko Říjen 2018

 

   

 

DUHOVÝ TANDEM – PROJEKT MEZIGENERAČNÍHO SBLIŽOVÁNÍ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Babi, dědo, máme si co říci!“
Tento projekt je realizován v letech 2019 – 2020 a jedná se o spolupráci Mateřské školy Jažlovická a Domu seniorů Janouchova. Děti budou docházet do DS Janouchova, kde se seniory ve společných tvořivých dílničkách budou tvořit výzdobu k různým příležitostem – Velikonoce, jarní období, podzim, zima, Vánoce. Mateřská škola obdrží od Duhového tandemu výtvarný materiál potřebný k tvoření.
Děti se také čtyřikrát účastní společného hudebního představení nebo divadelního představení, které se bude konat také v DS Janouchova.
V červnu 2019 a 2020 se nejstarší děti z mateřské školy zúčastní společně se svými prarodiči a seniory z DS Janouchova pěšího výletu za památkami Prahy.
V říjnu 2019 a 2020 ke dni oslav Dne seniorů proběhne za účasti dětí, rodičů, prarodičů a seniorů v DS zábavné odpoledne plné aktivit.

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ Jažlovická

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003012

Zahájení realizace projektu: 25.10.2016

Ukončení realizace projektu: 25.10.2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 534 376,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a  na specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ .  Dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem šablony je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


Projekt ŠABLONY PRO MŠ JAŽLOVICKÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt ŠABLONY PRO MŠ JAŽLOVICKÁ byl úspěšně ukončen v říjnu 2018.

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media