Vítejte na stránce MŠ Jažlovická

Mateřská škola Jažlovická se nachází na jižním okraji Jižního Města.

Zápis do MŠ 2019/2020

 

Zápis do Mateřské školy Jažlovická pro školní rok 2019/2020

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK bude probíhat ve třídě Žluťásků ve  dnech 29.4.2019 od 13:30 do 17:00 hodin.
     30.4.2019 od 13:30 do 17:00 hodin
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK bude probíhat v ředitelně školy ve dnech 6.5.2019 od  8:30  do 14:00 hodin
            7.5.2019 od 13:30 do 17:00 hodin.
Prosíme, přineste si s sebou OP zákonného zástupce.  Vyplněná přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o očkování dětí.
Výsledky zápisu budou vyvěšeny koncem května na webových stránkách školy a na dveřích u ředitelny, pod registračním číslem, které obdržíte při vydání přihlášek.
Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí je nutné převzít si a potvrdit osobně v ředitelně školy. Termíny předávání rozhodnutí budou upřesněny při zápisu.

 

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Evidenční list

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


do Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 pro školní rok 2019/2020

Zápis pro školní rok 2019/2020 ke vzdělání v mateřských školách a základních školách se uskutečňuje podle ustanovení § 34 a ustanovení § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Jažlovická 2119 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou výši povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií:

• Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhlo do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.


• Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku ( do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.


• Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku( do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.


V případě shodnosti posuzovaných kritérií v ojedinělých individuálních případech rozhoduje o přijetí ředitelka školy.
O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen na dveřích před ředitelnou MŠ v budově Mateřské školy Jažlovická 2119 a na webových stránkách školy.
Rodiče obdrží informace o dalším postupu a datech, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení při odevzdání vyplněných žádostí v mateřské škole.
Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat zákonnému zástupci do vlastních rukou v ředitelně mateřské školy.

V Praze dne:22.2.2019       Eva Zábrodská

 

 

Jsme zapojeni do projektů:

  

© 2013-2016 Grape Media