Košík je prázdný

Informace z třídních schůzek 5. 9. 23

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 5. 9. 2023

2. Seznámení s provozem od 6:30 do 17:00

 • Všechny třídy mají provoz od 7:30 do 16:00, proto je vhodné děti přivádět do školky v tomto čase.

příchod do 8:30, později se MŠ zamyká, příchod pouze po domluvě s učitelkou

Scházení dětí od 6:30 do 7:30 ve třídě Berušky

provoz jednotlivých tříd

Žabičky:  od 7:30 do 16:30

Berušky:  od 6:30 do 17:00

Kytičky:   od 7:30 do 16:00  

Žluťásci:  od 7:30 do 16:00

Konečná služba od 16:30 do 17:00 je ve třídě Berušek

Pozdní odpolední příchod:

při opoždění, prosím volejte na pevnou linku 272 91 68 69, tak aby byly učitelky informovány o vzniklém problému.

3. Informace o stravném

52 Kč a 55 Kč děti nad 6 let OŠD,

školné 980 Kč , předškoláci neplatí školné

celkem částka stravné + školné: 2020 Kč

Odhlašování dětí do 7:30, první den nemoci lze vyzvednout oběd, nutné nahlásit učitelkám ráno do 8.30

OMLUVY: aplikace Lyfle

4. Pitný režim zajištěn v MŠ, je vhodné, aby si děti nosily v batůžku odepsanou láhev s pitím, učitelky, v případě potřeby láhev dětem doplní.

5. Informace o povinném předškolním vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovní dny od 8:30 do 12:30 hodin

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nenadálou absenci dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti, telefonicky, přes Lyfle nebo osobně.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte ve vzdělání (rodinné důvody) je zákonný zástupce povinen oznámit nepřítomnost dítěte škole v časovém předstihu, škole předložit písemnou žádost o uvolnění dítěte a zapsat ji do omluvného listu, který je uložen u učitelky v příslušné třídě.

Rodiče zapisují nepřítomnosti dětí (nemoc dětí, plánované absence) do omluvného listu a podepíší se.

V případě neomluvené absence dítěte, je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V případě opakující se neomluvené absence bude tato skutečnost oznámena na OSPOD

6. Informace o školním řádu

Informace o školním řádu, akcích a dění na jednotlivých třídách je pravidelně na webových stránkách školy (www.msjazlovicka.cz)

Rodiče jsou povinni se se školním řádem seznámit a dodržovat ho. Seznámení potvrdí svým podpisem na jednotlivých třídách.

Rodiče důsledně sledují zdravotní stav dítěte, v případě rýmy, kašle, zánětu spojivek, teploty, bolesti v krku, nevolnosti, nebude dítě přijato do mateřské školy. Chronická onemocnění (alergie) rýma, kašel, musí rodič doložit potvrzením od pediatra či odborného lékaře.

Zákonní zástupci dítěte :

 • se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný na požádání ve všech třídách u učitelek a na webových stránkách školy. Třídní vzdělávací programy jsou rozpracovány do integrovaných bloků, přehledy pro rodiče (každý týden) jsou přístupné na nástěnce v šatně každé třídy mateřské školy a jsou také pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy.
 • si mohou promluvit s učitelkou, po dohodě přímo ve třídě nebo si domluvit konzultaci
 • musí informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných událostech v rodině
 • musí dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • musí neprodleně informovat mateřskou školu o změně údajů uvedených v evidenčním listě (změna telefonních čísel, adresy, osob oprávněných k vyzvedávání dítěte ze školky,)
 • přebírají dítě od učitelky přímo v šatně nebo na zahradě mateřské školy v době určené pro odchod z mateřské školy, dítě je vydáno pouze osobám uvedeným prohlášení o pověření k vyzvedávání dětí
 • musí řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Není dovoleno zdržovat se a používat zařízení školy a školní zahrady před a po vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Není dovoleno přivádět do areálu mateřské školy psy, kouřit v areálu školy. Kola a koloběžky je potřeba ukládat do stojanů před školkou. Z bezpečnostních důvodů je nedávejte do budovy školy.

Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce nebo jinému pověřenému pracovníkovi mateřské školy. V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy samostatně, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do doby jeho příchodu do třídy.

Doba vyzvedávání dětí z mateřské školy je buď po obědě v době od 12:30 do 13:00 hodin, nebo odpoledne po svačině v době od 15:00 do 17:00 hodin. Dítě je rodiči předáno osobně. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách školy nebo školní zahrady. Po převzetí dítěte je zákonný zástupce povinen neprodleně opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě.

7. Prázdniny: 

Podzimní prázdniny od 26. 10. do 27. 10. 23

Vánoční prázdniny od 23. 12. 22 do 2. 1. 24

Pololetní 2. 2. 24

Jarní od 5. 2. do11. 2. 24

Velikonoční prázdniny 28. 3. 24

Hlavní prázdniny od 29. 6. do 1. 9. 24

8. Spolupráce s rodiči  

 • kopírovací papíry, kopírování
 • toaletní potřeby ubrousky, kapesníky
 • Sponzorské dary materiální či finanční pomoc škole, třídám na sponzorské dary bude sepsána darovací smlouva

9. Knihovničky ve vstupech do MŠ, zapojení do projektu Jihoměstské knihovny knihy, které rodiče chtějí věnovat škole pro potřeby dalších rodičů a dětí. Rodič si knihu vypůjčí, přečte si jí doma s dítětem a opět vrátí do knihovničky.

10. Výchovně-vzdělávací práce ŠVP je platný pro všechny třídy, na jejich základě jsou vypracovány třídní programy. Cíle vzdělávání jsou dané, přizpůsobují se věku dětí, věkovému složení třídy, aktuální situaci

  Ve věkově smíšených třídách  převládá  práce skupinová, s předškolními dětmi ve smíšené třídě se pracuje stejně jako s dětmi ve třídě předškoláků.

11.Spolupráce s logopedií ve všech třídách pracují učitelky s kvalifikovaností logopedické asistentky, ve všech třídách probíhá program Povídání s hrošíkem Logopedíkem, který je zaměřen na logopedickou prevenci, ne na nápravu jednotlivých hlásek. Tento logopedický program je ve třídách zařazován několikrát týdně, a je realizován formou jazykových her, artikulačních cvičení, grafomotorických cvičení

12. Akce připravované na letošní školní rok

Kalendář akcí na nástěnkách a webu, facebook

22. 9. Divadelní představení Hlavně, ať se nevzbudí

4. 10. od 16h Jablíčkování

5. 10. Beluška -na dvě skupiny od 9:30h, od 10:15

11.10. Fotografování jednotlivců

22. 11. Sférické kino

4. 12. Nadílka a divadelní představení Princezna a drak

13. 12. Rozsvícení vánočního stromu

13. Odhlasování PŘÍSPĚVKU SRPŠ

 Zvýšení z 1000Kč na 1200 Kč

 Vyúčtování SRPŠ bude umístěno na nástěnky do šaten                                                                        

14. Pro předškoláky:                                                                              

Časopisy z Nomilandu balíček třech předškolních sešitů a pastelky za 134Kč na dítě (hrazeno ze SRPŠ)       

15. Kroužky pro předškolní děti

Kroužky v letošním roce budou upřesňovány během roku

pro předškolníděti, tanečky a angličtina, přihlášení přes agenturu

 • Tanečky :    Berušky pondělí   od 15:00 do15:45

                              Kytičky úterý         od 15:00 do 15:45

 • Angličtina :  středa     od 14:15 do 15:00 začátečníci, od 15: 15 do 16: 00 pokročilí
 • Plavání: pouze pro předškoláky, úterý od 10:00, cena jedné lekce 165,-

                                                                                                Doprava 1200,-

   Celkem 16 lekcí od 3. 10. 23 do 30. 1. 24                   Celkem cena - 3840,-

Příprava pro předškoláky -  Předškoláček - středa od 12:30 - 3 skupiny

Metoda dobrého startu pondělí (berušky)a čtvrtek (kytičky)

Atletika čtvrtek od12:45 do14:15

Bruslení - pátek od 9:00 do 10: 00

Povídálek pro děti s OMJ úterý od 13h

 16. Zapomenuté oblečení z loňského roku je na středové chodbě                                                                                               

                                      

Dne: 5. 9. 2023                                           zapsala: Eva Vlasáková

                               

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu