Košík je prázdný

Provoz školky

Provoz MŠ: 6:30 - 17:00
Ředitelka: Eva Vlasáková
Zástupkyně ředitelky: Ivana Pelcová

Učitelky:
1. třída - ŽABIČKY - Ivana Linhartová, Marcela Vošta Kulhavá, Mgr. A. Dagmar Langová - Lhotská
2. třída - BERUŠKY - Simona Goldmannová, Zdenka Vitovská
3. třída - KYTIČKY - Eva Vlasáková, Marcela Koubková, Eva Zábrodská, Johana Humpálová

4. třída - ŽLUŤÁSCI - Ivana Pelcová, Lucie Volfová, Mgr. Tereza Štohanzlová

Provozní zaměstnanci:

Školnice: Ivana Mikšátková
Uklízečka: Petra Pechková, Anna Novotná
Vedoucí kuchařka: Lenka Šafářová
Kuchařka: Monika Kočová
Vedoucí školní jídelny: Ilona Knápková

Prázdniny v roce 2023/2024

Podzimní prázdniny: 26.10. a 27.10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2024
Jarní prázdniny: 5. 2. - 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024

PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

( od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024)

1. STRAVNÉ

V mateřské škole se dítěti podává přesnídávka, oběd a odpolední svačina.
- děti do 6 let výše stravného na 1 den .............. 52 Kč (měsíčně Kč 1040 ,-)
- děti nad 6 let výše stravného na 1 den ............ 55 Kč ,-- (měsíčně Kč 1100,-)
(tzn. děti, které v tomto školním roce dosáhnou 7 let tzn. děti narozené před 31. 8. 2017)

Odhlašování stravného:

Odhlásit oběd je možné v den nejpozději do 8.00 h, prostřednictvím aplikace Lyfle.

Pokud dítě nelze z důvodu nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu
první den nemoci odebrat do vlastních nádob ve školní kuchyni v 11.30 hodin.

2. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

V letošním roce byla výše úplaty stanovena na Kč 980,- za měsíc.
V posledním ročníku MŠ již děti školné NEPLATÍ.
Rovněž děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ lze uhradit:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet MŠ vedený u České spořitelny číslo 76 76 33 89 / 0800
    Platbu stravného a školného zašlete nejpozději do 15. dne v měsíci. Při bezhotovostní platbě uveďte prosím do poznámky JMÉNO DÍTĚTE a TŘÍDU, usnadníte tím identifikaci platby. Pokud to není možné, variabilní symbol k identifikaci platby si vyžádejte u vedoucí ŠJ.
  • hotově v kanceláři ŠJ každou první středu v měsíci od 7.30 do 15.00 hodin. Přeplatky na stravném se vrací na účet plátce po skončení zúčtovacího období, které je k 31.12. a k 30.6. V případě, že dítě pokračuje v docházce po skončení zúčtovacího období a jeho přeplatek je pod hranicí Kč 300,-- se tento přeplatek nevrací a zůstává na kontě strávníka do dalšího období. V období letních prázdnin platí stravné a školné JEN děti přihlášené k této docházce.

Platba stravného a školného

se provádí jednou částkou ve výši 2020 Kč ,--
v tom stravné 52 Kč ,--
úplata (školné) Kč 980 Kč,--
Děti v posledním ročníku tzv. předškoláci platí pouze stravné ve výši 52 Kč ,--
Děti s odkladem školní docházky platí zvýšenou sazbu stravného
ve výši 55 Kč ,--

Pro případné konzultace s rodiči je vedoucí jídelny přítomna v kanceláři u školní jídelny vždy ve středu od 7.30 do 15.00 hodin.
Ilona Knápková - vedoucí školní jídelny mobil: 721 885 995

Omluvy dětí:

Omluvu dítěte je možné přes aplikaci na lyfle

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovní dny od 8:30 do 12:30 hodin

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nenadálou absenci dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti do 8 hodin, na lyfle, telefonicky, nebo osobně.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte ve vzdělání (rodinné důvody) je zákonný zástupce povinen oznámit nepřítomnost dítěte škole v časovém předstihu, škole předložit písemnou žádost o uvolnění dítěte.
Třídní učitelky zapisují nepřítomnosti dětí (nemoc dětí, plánované absence) do omluvného listu a rodiče je podepíší.
V případě neomluvené absence dítěte, je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V případě opakující se neomluvené absence bude tato skutečnost oznámena na OSPOD.

Žádost o uvolnění naleznete ve složce Dokumenty.

Příchod a odchod:
Příchod do MŠ 6:30 - 8:30 hod.
Odchod z MŠ po obědě 12:30 - 13:00 hod., odpoledne 14:45 - 17:00 hod.

Provoz jednotlivých tříd:

1. třída (ŽABIČKY) - 7:30 - 16:30 hod.
2. třída (BERUŠKY) - 6:30 - 17:00 hod.
3. třída (KYTIČKY) - 7:30 - 16:00 hod.
4. třída (ŽLUŤÁSCI) - 7:30 - 16:00 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod pouze po předchozí domluvě s třídní učitelkou.

Harmonogram dne v mateřské škole:

06.30- 07.30 příchod do mateřské školy, scházení dětí v jedné třídě, rozchod do kmenových tříd

Ranní blok

07.30 - 09.00 individuální rozhovory, spontánní činnosti, volné a námětové hry dětí, tvořivá činnost, osobní hygiena, zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry

09.00 - 09.30 dopolední svačina

Dopolední blok

09.30 - 12.00 zájmové aktivity dětí, řízené skupinové a frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí podle TVP, pobyt venku

12.00 - 13.00 oběd, hygiena , příprava na odpolední odpočinek

13.00 - 14.30 odpolední odpočinek, klidové činnosti dětí, individuální činnosti

14.00 -15.00 odpolední svačina

Odpolední blok

15.00 - 17.00 odpolední zájmové činnosti dětí, nadstandartní zájmové aktivity, odchod dětí domů

Pravidla:

  • rodiče jsou povinni předat dítě osobně v určené třídě zaměstnanci školy a osobně či pověřenou osobou si dítě převzít v odpoledních hodinách od zaměstnance školy.
  • rodiče jsou zodpovědni za to, že dítě, které přichází do mateřské školy je zdrávo a nejeví známky onemocnění, a proto žádáme rodiče u jejichž dětí se projeví příznaky infekčního onemocnění, ale i např. výskyt vší, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili učitelkám či ředitelce v rámci preventivních hygienických opatření v kolektivu celé školy.
  • všechny změny týkající se dětí (změna telefonního čísla, bydliště) rodiče neprodleně oznámí učitelce na své třídě, nejlépe písemnou formou
Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu