Košík je prázdný

Projekty

404.jpg

Šablony III. - Operační program Výzkum vývoj  a vzdělání

CZ.02.3.X/0.0/0.020_081/0022817

datum zahájení realizace projektu :       1.9. 2021

datum ukončení realizace projektu :    31.8. 2023

Přehled aktivit v projektu:

- personální podpora MŠ - školní asistent , na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

projektové dny v MŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Šablony II. - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

CZ.02.3.X/0.0/0.018_064/0015486

datum zahájení realizace projektu :       1.9.2019

datum ukončení realizace projektu :    31.8.2021

Přehled aktivit v projektu:

- personální podpora MŠ - školní asistent , na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

- zapojení odborníka z praxe do vzdělání v MŠ - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání.

projektové dny v MŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

- odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - cílem je poskytnout dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí do ZŠ

- vzdělávaní pedagogických pracovníků MŠ - zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluzi,  polytechnické vzdělávání a ICT

- sdílení zkušeností pedagogů z různých MŠ

11.2. proběhlo  setkání rodičů s PhDr. Zuzanou Kynclovou, která rodičům vysvětlila, co je pro dítě důležité zvládat před vstupem do ZŠ. Hovořila velice poutavě o školní zralosti a školní připravenosti dětí předškolního věku. Rodiče kladli dotazy, které paní psycholožka zodpovídala a  ochotně rodičům vysvětlovala jak působit na děti, aby vstup do ZŠ byl pro ně co nejjednodušší.

11.3. se bude konat beseda se zástupkyní ZŠ ke Kateřinkám paní Mgr. Vladislavou Smetanovou.

Spolupráce s Muzeem Říčany

Od října 2018 byla zahájena spolupráce s Muzeem Říčany v projektu TVOŘIVÁ HRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Do projektu se zapojila třída Kytičky a Žluťásci.V projektu Tvořivá hra se u dětí rozvíjí schopnost tvořivého myšlení a tvořivých činností. V rámci projektu Tvořivá hra za námi jezdí lektorka z muzea, která dětem ukazuje, jak mohou tvořivě pracovat a přitom využívat přírodní materiály a opravdové nástroje. Tvořivá hra je zcela nová metoda,rozpracovaná právě v muzeu Říčany a kterou si nyní, společně s dětmi, osvojujeme a nadále ji rozvíjíme v naší mateřské školce.

Při tvořivé hře je největší část aktivity na dítěti. Zvolí si , co chce vyrábět, jaký materiál a pomůcky použije, vymýšlí konstrukční řešení a rozhoduje o tom, jak s výrobkem naloží. Děti si tak rozvíjí nejen jemnou motoriku, ale i konstrukční myšlení, tvořivost, schopnost spolupracovat, učí se od sebe navzájem, vypořádávají se s problémy.

V tvořivé hře neexistuje jenom jedno řešení a jedna cesta k úspěchu. Společně s dětmi se těšíme na chvíle strávené zábavnou tvořivou hrou.

Uvítáme, když při vašich společných procházkách s dětmi najdete různé klacíky, dřívka, mech a jiné přírodniny a přinesete nám je do školky, abychom měli dostatek materiálu pro tvoření.

405.jpg

406.jpg

407.jpg

408.png

Projekt "S BAREVNÝMI BALONKY OKOLO SVĚTA" v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Zahraniční stáže pedagogů

    Slovensko Říjen 2018

    Rakousko Prosinec 2019

    Německo Listopad 2019

    Řecko Květen 2021

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ S RODIČI - OSLAVA SV. MARTINA VE STÁTECH EVROPY

12.11. 2019 proběhlo v mateřské škole komunitně osvětové setkání s rodiči zaměřené na otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti s důrazem na lidové tradice v různých státech Evropy vázající se na oslavy Sv. Martina.

ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ

28.1.2020 proběhlo ve třídě Kytiček odborně zaměřené setkání s externím odborníkem - ředitelkou MŠ Křejpského Věrou Bokrovou, která zúčastněným rodičům prezentovala zahraniční školství. V rámci stáží rodičům představila  systém předškolního vzdělávání ve Finsku, Portugalsku, Německu a Rakousku. Rodiče se zajímali o rozdíly oproti předškolnímu vzdělávání v České republice.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ S RODIČI - Zahradničení s dětmi

16.9.2020 proběhlo v atriu mateřské školy setkání s odbornicí z neziskové organizace KOKOZA. Zúčastnění rodiče a děti byli informováni o výhodách pěstování bylin ve zvýšených záhonech, společně si záhony sestavili, naplnili je zeminou a osázeli bylinkami a jahodami. Rodiče s dětmi se pobavili při řešení kvízu o různých bylinách a na závěr společně navštívili komunitní zahradu v sousedství mateřské školy.

ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ 

5.10.2020  proběhlo tematické setkání s rodiči dětí s odlišným OMJ. Během setkání byli rodiče seznámeni s projektem, který probíhá již druhým rokem v mateřské škole - Už se učím česky. Rodiče se dozvěděli jaké formy a zásady se používají při vzdělávání, jaké pomůcky se využívají a zhlédli názorné ukázky výuky. Celou prezentaci vedla odbornice - ředitelka MŠ Křejpského Věra Bokrová a učitelka mateřské školy Ivana Linhartová.

POZVÁNKA NA ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

zveme vás na odborně tématická setkání, která se uskuteční v rámci projektu " S BAREVNÝMI BALONKY OKOLO SVĚTA".

Témata se kterými se seznámíte během května, budou probíhat jako online webináře.

Úterý 16. 5. 2021 od 16:00 do 18:00 na téma Co již zvládnu - Porozumění kognitivně - percepčnímu rozvoji dítěte předškolního věku, jako základ pro demokratický přístup k dítěti

Čtvrtek 20. 5. 2021 od 16:00 do18:00 na téma Výchova bez konfliktů - úspěšné komunikační strategie s předškolním dítětem ve výchově a vzdělávání. Principy otevřené školy, které mohou využívat rodiče

931.jpg

Další setkání, která se uskuteční v červnu budou probíhat na zahradě mateřské školy.

Čtvrtek 24. 6. 2021

od 15:00 do 17:00 na téma Rozvíjející hry s dětmi - inspirace ze zahraničních stáží

od 17:00 do 19:00 na téma Rozvíjející hry s dětmi - inspirace ze zahraničních stáží

932.jpg

´

409.png

   DUHOVÝ TANDEM PROJEKT MEZIGENERAČNÍHO SBLIŽOVÁNÍ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Babi, dědo, máme si co říci!

Tento projekt je realizován v letech 2019 2020 a jedná se o spolupráci Mateřské školy Jažlovická a Domu seniorů Janouchova. Děti budou docházet do DS Janouchova, kde se seniory ve společných tvořivých dílničkách budou tvořit výzdobu k různým příležitostem Velikonoce, jarní období, podzim, zima, Vánoce. Mateřská škola obdrží od Duhového tandemu výtvarný materiál potřebný k tvoření.

Děti se také čtyřikrát účastní společného hudebního představení nebo divadelního představení, které se bude konat také v DS Janouchova.

V červnu 2019 a 2020 se nejstarší děti z mateřské školy zúčastní společně se svými prarodiči a seniory z DS Janouchova pěšího výletu za památkami Prahy.

V říjnu 2019 a 2020 ke dni oslav Dne seniorů proběhne za účasti dětí, rodičů, prarodičů a seniorů v DS zábavné odpoledne plné aktivit.

410.png

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu