Košík je prázdný

Projekty

1377.png

Šablony IV. - OPERAČNÍ PROGRAM JANA AMOSE KOMENSKÉHO

CZ.02.02.XX/00/22_002/0008082

datum zahájení realizace projektu : 1. 9. 2023

datum ukončení realizace projektu : 31.8. 2025

Přehled aktivit v projektu:

- personální podpora MŠ - školní asistent ,na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

- vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

- spolupráce pracovníků ve vzdělávání - cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

- Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

- Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ - cílem aktivity je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím podpory češtiny jako cizího jazyka v MŠ.

- Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu- personální podpora MŠ - školní asistent , na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

Šablony III. - Operační program Výzkum vývoj a vzdělání

CZ.02.3.X/0.0/0.020_081/0022817

datum zahájení realizace projektu : 1.9. 2021

datum ukončení realizace projektu : 31.8. 2023

Přehled aktivit v projektu:

- personální podpora MŠ - školní asistent ,na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

projektové dny v MŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Šablony II. - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

CZ.02.3.X/0.0/0.018_064/0015486

datum zahájení realizace projektu : 1.9.2019

datum ukončení realizace projektu : 31.8.2021

Přehled aktivit v projektu:

- personální podpora MŠ - školní asistent , na určité období bude poskytnuta větší podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem

- zapojení odborníka z praxe do vzdělání v MŠ - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání.

projektové dny v MŠ - cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

- odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - cílem je poskytnout dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí do ZŠ

- vzdělávaní pedagogických pracovníků MŠ - zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluzi, polytechnické vzdělávání a ICT

- sdílení zkušeností pedagogů z různých MŠ

Spolupráce s Muzeem Říčany

Od října 2018 byla zahájena spolupráce s Muzeem Říčany v projektu TVOŘIVÁ HRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Do projektu se zapojila třída Kytičky a Žluťásci.V projektu Tvořivá hra se u dětí rozvíjí schopnost tvořivého myšlení a tvořivých činností. V rámci projektu Tvořivá hra za námi jezdí lektorka z muzea, která dětem ukazuje, jak mohou tvořivě pracovat a přitom využívat přírodní materiály a opravdové nástroje. Tvořivá hra je zcela nová metoda,rozpracovaná právě v muzeu Říčany a kterou si nyní, společně s dětmi, osvojujeme a nadále ji rozvíjíme v naší mateřské školce.

Při tvořivé hře je největší část aktivity na dítěti. Zvolí si , co chce vyrábět, jaký materiál a pomůcky použije, vymýšlí konstrukční řešení a rozhoduje o tom, jak s výrobkem naloží. Děti si tak rozvíjí nejen jemnou motoriku, ale i konstrukční myšlení, tvořivost, schopnost spolupracovat, učí se od sebe navzájem, vypořádávají se s problémy.

V tvořivé hře neexistuje jenom jedno řešení a jedna cesta k úspěchu. Společně s dětmi se těšíme na chvíle strávené zábavnou tvořivou hrou.

Uvítáme, když při vašich společných procházkách s dětmi najdete různé klacíky, dřívka, mech a jiné přírodniny a přinesete nám je do školky, abychom měli dostatek materiálu pro tvoření.

405.jpg

406.jpg

407.jpg

408.png

Projekt "S BAREVNÝMI BALONKY OKOLO SVĚTA" v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Zahraniční stáže pedagogů

Slovensko Říjen 2018

Rakousko Prosinec 2019

Německo Listopad 2019

Řecko Květen 2021

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ S RODIČI - OSLAVA SV. MARTINA VE STÁTECH EVROPY

12.11. 2019 proběhlo v mateřské škole komunitně osvětové setkání s rodiči zaměřené na otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti s důrazem na lidové tradice v různých státech Evropy vázající se na oslavy Sv. Martina.

ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ

28.1.2020 proběhlo ve třídě Kytiček odborně zaměřené setkání s externím odborníkem - ředitelkou MŠ Křejpského Věrou Bokrovou, která zúčastněným rodičům prezentovala zahraniční školství. V rámci stáží rodičům představila systém předškolního vzdělávání ve Finsku, Portugalsku, Německu a Rakousku. Rodiče se zajímali o rozdíly oproti předškolnímu vzdělávání v České republice.

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÉ SETKÁNÍ S RODIČI - Zahradničení s dětmi

16.9.2020 proběhlo v atriu mateřské školy setkání s odbornicí z neziskové organizace KOKOZA. Zúčastnění rodiče a děti byli informováni o výhodách pěstování bylin ve zvýšených záhonech, společně si záhony sestavili, naplnili je zeminou a osázeli bylinkami a jahodami. Rodiče s dětmi se pobavili při řešení kvízu o různých bylinách a na závěr společně navštívili komunitní zahradu v sousedství mateřské školy.

ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ

5.10.2020 proběhlo tematické setkání s rodiči dětí s odlišným OMJ. Během setkání byli rodiče seznámeni s projektem, který probíhá již druhým rokem v mateřské škole - Už se učím česky. Rodiče se dozvěděli jaké formy a zásady se používají při vzdělávání, jaké pomůcky se využívají a zhlédli názorné ukázky výuky. Celou prezentaci vedla odbornice - ředitelka MŠ Křejpského Věra Bokrová a učitelka mateřské školy Ivana Linhartová.

POZVÁNKA NA ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁNÍ S RODIČI

16. 5. 2021 proběhlo setkání na téma Co již zvládnu - Porozumění kognitivně - percepčnímu rozvoji dítěte předškolního věku, jako základ pro demokratický přístup k dítěti

20. 5. 2021 proběhlo setkání na téma Výchova bez konfliktů - úspěšné komunikační strategie s předškolním dítětem ve výchově a vzdělávání. Principy otevřené školy, které mohou využívat rodiče

931.jpg

Další setkání, která se uskuteční v červnu budou probíhat na zahradě mateřské školy.

24. 6. 2021 proběhlo setkání na téma Rozvíjející hry s dětmi - inspirace ze zahraničních stáží

932.jpg

´

409.png

DUHOVÝ TANDEM PROJEKT MEZIGENERAČNÍHO SBLIŽOVÁNÍ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Babi, dědo, máme si co říci!

Tento projekt byl realizován v letech 2019, 2020 a jedná se o spolupráci Mateřské školy Jažlovická a Domu seniorů Janouchova. Děti budou docházet do DS Janouchova, kde se seniory ve společných tvořivých dílničkách budou tvořit výzdobu k různým příležitostem Velikonoce, jarní období, podzim, zima, Vánoce. Mateřská škola obdrží od Duhového tandemu výtvarný materiál potřebný k tvoření.

410.png

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu