Košík je prázdný

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 24-25

Dle školského zákona č. 561/2004Sb. a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

  • úplata (školné) za kalendářní měsíc činí 1500,- Kč
  • od této úplaty jsou dle výše uvedeného zákona osvobozeny děti předškolního věku (poslední rok docházky před nástupem do ZŠ) a děti s OŠD
  • výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny děti, není závislá na délce docházky v kalendářním měsíci
  • úplata je stanovena od 1.9. 2024 do 31.8.2025
  • v případě přerušení provozu MŠ se výše částky poměrně sníží

Výše školného v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:

(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.

PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Zjednodušit Menu