Košík je prázdný

Manuál k otevření školy k 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

zasíláme Vám konkrétní informace a provozní podmínky k chodu MŠ Jažlovická

 v době omezeného provozu z důvodu COVID-19. O případných změnách

 budete průběžně informováni. Vycházíme ze současného nařízení MŠMT

 o provozu MŠ v období od 12. 4. 2021

Provoz:

Provoz mateřské školy bude obnoven 12. 4. 2021

Provozní doba bude zkrácena na dobu 7:30 -16:30 hodin

Příchod dětí od 7:30 8:30 hodin

Vzhledem k povinnosti testování dětí každé 

pondělí a čtvrtek, počítejte s časovou prodlevou nejméně 20 minut.

Vyzvedávání po obědě od 12:30 13:00 hodin

Vyzvedávání odpoledne od 15:00 16:30 hodin

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podmiňuje návrat dětí k prezenčnímu

 vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního testu. 

Škola je povinna chránit zdraví dětí i zaměstnanců školy

 (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce).

 I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy

 nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Testování dětí:

Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými 

opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenním testováním

 v pondělí a čtvrtek a provede se bezprostředně po příchodu dětí v areálu. 

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování 

s ostatními. 

Děti se budou testovat pomocí antigenního testu, přičemž se nejedná

 o zdravotnický výkon. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm

 do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky 

(postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní

 proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby 

(§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence 

při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít 

souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí).

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,

 škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola 

nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona

 (§184a odst. 1 školského zákona). 

Rodiče, kteří nebudou souhlasit s testováním svého dítěte, se mohou obrátit 

na informační linky příslušných orgánů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, kde jejich

 dotazy zodpoví. Mateřská škola postupuje podle pokynů ministerstva školství. 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování 

nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost

 účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze 

tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě,

 které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se také neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění 

COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň 

neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

 Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit

 (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře i v elektronické podobě).

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Předávání dětí:

Doprovázející osoba dítěte je povinna nosit respirátor před školou i v areálu školy.

 Vstup zákonných zástupců je do budovy zakázán. Doprovázející osoby

 jsou povinni dodržovat před školou i v prostoru školní zahrady bezpečnou vzdálenost

 od ostatních osob. Při předávání i vyzvedávání smí s dítětem do areálu školy

 vstupovat jen jedna doprovázející osoba.

Ráno:

Předávání dětí doprovázející osobou bude probíhat u vstupů do budovy školy 

osobě pověřené ředitelkou školy, která dítě odvede do šatny a předá učitelce.

 Na školní zahradě rodič předá dítě učitelce a neprodleně opustí areál školy.

Odpoledne:

Rodič si zazvoní na příslušnou třídu, řekne zřetelně jméno dítěte a osobou

 pověřenou ředitelkou bude dítě předáno rodiči u vstupních dveří.

Pokud budou děti na zahradě, rodič si vyzvedne dítě u učitelky a neprodleně

 opustí prostor školní zahrady.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

Do mateřské školy je zakázáno nosit vlastní hračky a jídlo. Pití bude mít dítě 

v podepsané lahvičce uložené ve svém batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní

 vodou nebo čajem, podle přání dítěte.

Milí rodiče, věříme, že celou situaci společně zvládneme bez problémů

 a děti budou chodit do školky až do konce roku.

Těšíme se na Vás!!!!

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím
Zjednodušit Menu