Košík je prázdný

Nástup do mateřské školy od 1.září

Vážení rodiče,

blíží se nám 1. září a tím i nástup dětí do mateřské školy. Těšíme se na děti i na vás rodiče. Všichni si přejeme co nejúspěšněji zvládnout nástup dětí do školky, ale i zvládnout celý školní rok, který nám komplikuje pandemie covid 19.

Společnými silami se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost dětí a proto, prosím věnujte pozornost opatřením, která přijme mateřská škola od 1. září.

Opatření vycházejí z Manuálu vydaného Ministerstvem školství a zdravotnictví a jsou pro rodiče dětí i zaměstnance mateřské školy závazná. Snažíme se jimi snížit rizika nákazy a tím ochránit zdraví dětí, zaměstnanců, ale i vás rodičů.

 •  Provozní doba mateřské školy bude zachována v běžném režimu 6:30 17:00 hodin
 •  Z provozních důvodů musí denně, na nezbytně dlouhou dobu, docházet ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 7:30 hodin a od 16:00 17:00 hodin. S cílem snížení rizika nákazy covid -19 je vhodné přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době od 7:30 16:00 hod. Děti tak budou po celý den ve své kmenové třídě a nebudou se setkávat s ostatními dětmi z jiných tříd. Pokud bude během roku nutné z provozních důvodů spojit třídy, budou spojeny: 1. skupiny - Žabičky a Kytičky, 2. skupina - Berušky a Žluťásci
 •  U vstupu do budovy bude umístěna desinfekce na ruce, kterou musí rodiče při vstupu do budovy použít.
 •  Rodiče musí mít při vstupu do vnitřních prostor mateřské školy ústa a nos chráněna respirátorem.
 •  Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Rodiče budou mít vstup pouze do šatny dětí. Děti budou předávány zaměstnancům školy nebo učitelce mezi šatnou a umývárnou dětí, kde bude zkontrolován zdravotní stav dítěte a dítě si následně pečlivě umyje ruce. Rodič po předání dítěte neprodleně opustí mateřskou školu. Prosíme, dodržujte rozestupy. Dítě bude stejným způsobem zákonnému zástupci předáno i v odpoledních hodinách. Vstup do prostor umývárny a třídy je rodičům zakázán. Děti do mateřské školy přivádějte včas, škola se uzavírá v 8: 30 hod.
 •  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 •  Prosíme, rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 •  Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy dítě není vpuštěno do budovy školy;
 •  Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;
 •  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Organizace dne

 • Při příchodu do školky si každé ráno dítě umyje 20 - 30 vteřin ruce mýdlem pod dohledem učitelky (dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno-viz nařízení MŠMT)
 • Stravování bude probíhat běžnou formou, ale jídlo, pití a příbory budou dětem vydávat a podávat pouze učitelky a personál školní kuchyně opatřený hygienickými pomůckami.
 •  Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně větráno dle doporučení MŠMT, povlečení se bude měnit každé tři týdny. Učitelka má pravomoc během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení.
 • Respirátor není nutný v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou dodržována kolektivní opatření
 • Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě. Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.
 •  Během každého dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zároveň každý den po odchodu všech dětí zaměstnanci školky vydezinfikují všechny povrchy a podlahy.

Pitný režim

 • Školní pitný režim nemůže být z hygienických důvodů zrealizován, a proto si dítě každý den přinese pití v podepsané lahvičce, uložené ve svém podepsaném batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní vodou nebo čajem, podle přání dítěte.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

 • Prosíme, přizpůsobte oblečení dětí tak, aby bylo vhodné do školky i na zahradu. Oblečení by mělo být jednoduché, rychlé na převlečení. Vhodné je dětem oblečení podepsat.  Nutnou součástí je jeden čistý respirátor, zabalený v pytlíku, pro případ potřeby, kdyby se ve školce objevila nákaza covid 19.
 •  V současné době je do MŠ zákaz nosit  hračky  a vlastní jídlo.

Podrobné informace Vám poskytneme na třídních schůzkách nebo se na mě můžete obrátit telefonicky a domluvit si osobní schůzku.

Třídní schůzky se uskuteční v jednotlivých třídách v pondělí 6. 9. 2021 od  17hodin. Prosíme, přijďte bez dětí!

Vážení rodiče, pokud dojde k nějaké změně, ihned Vás budeme informovat na webových stránkách a na nástěnkách ve třídách. Prosíme, čtěte webové stránky pravidelně.

Všichni zaměstnanci Mateřské školy Jažlovická, Vám i Vašim dětem přeji krásný a spokojený školní rok 2021/ 2022.

                                                                Těšíme se Vás!

                                                                               Zábrodská Eva a kolektiv MŠ

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 
Zjednodušit Menu