Košík je prázdný

Zápis do mateřské školy 2021 - 2022

Zápis žáků do mateřských škol - Praha 11

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

914.jpg

41.gif

Také v letošním školním roce bude probíhat zápis do mateřské školy elektronicky. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.
Vzhledem k epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí i a zákonných zástupců ve škole.

Postup pro zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

1. Výdej - generování přihlášek  na internetové adrese od 26.4.2021
https://zapisdoms-praha11.praha.eu 
(ve formátu pdf)

Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní  pojišťovny.

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vyplňte a pokud si jí vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost. Nezapomeňte doložit potvrzení o řádném očkování dítěte ( potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a pediatrem potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se obrátit přímo na MŠ, kde Vám s vyplněním pomůžeme. Je nutná dohoda na tel. čísle 604 224 996.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

2. Příjem přihlášek probíhá 10. a 11. května 2021 od 8:00 - 15:00 hodin

Do uvedeného  termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku osobně doručit do ředitelny mateřské školy ve dnech 10. a 11. 5. od 8:00 - 15:00 hodin. Dle epidemiologické situace bude možno předat přihlášku bezkontaktně, do připraveného sběrného boxu u vstupu do ředitelny školy.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přinese zákonný zástupce:

 • Vyplněnou přihlášku do MŠ, včetně kontaktů a e-mailové adresy
 • doložení řádného očkování dítěte -  vyplněný evidenční list a potvrzený pediatrem. Nemusí dokládat děti v povinném předškolním vzdělávání, které dovrší 5 let k 31.8. 2021..
 • rodný list dítěte- pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11. U cizinců doklad o délce pobytu v ČR.

Přihlášku je možné také doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (q7hwg9c)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou na adresu: Mateřská škola, Jažlovická 2119, Praha 4,  149 00
 • osobní podání v MŠ ve dnech 10. a 11.5. od 8:00 - 15:00 hodin. Dokumenty předejte v obálce, euro obalu, deskách. V případě potřeby bezkontaktně, do připravené schránky u vchodu do ředitelny. V  této době bude v ředitelně přítomna ředitelka školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2021 5 let

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je třeba prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

3. Výsledky přijímacího řízení od 3. června 2021

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

4. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

I.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

II.    Věková skupina

a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky:40 bodů
b) čtyřletí: 30 bodů
c) tříletí: 20 bodů
d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021: 10 bodů
e) ostatní dvouletí: 0 bodů

II.    Den věku dítěte v roce

a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2021: 0.02 bodů

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2021, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zábrodská Eva
ředitelka MŠ

Zobrazit jako: katalog | tabulku
 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím
Zjednodušit Menu